بودجه بندی سالانه و بارم بندی علوم تجربی راهنمایی


بارم بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی

 

ردیف

شماره و عنوان فصل

نوبت اول

نوبت دوم

1

فصل  1ماده وویژگیهای آن

5/1

25/0

2

فصل 2 اثرگرمابرحجم مواد

5/1

5/0

3

فصل 3 اثر گرمابرحالت مواد

2

75/0

4

فصل 4دسته بندی مواد

3

1

5

فصل 5 انرژی

2

1

6

فصل 6 نیرو

3

25/1

7

فصل 7 حرکت

2

25/1

8

فصل 8 آب در هوا

ـــــ

1

9

فصل  9 آب در خشکی

ـــــ

25/1

10

فصل 10گوناگونی جانداران

ـــــ

25/1

11

فصل 11 جهان جانوران

ـــــ

75/1

12

فصل 12 دنیای گیاهان

ـــــ

2

13

فصل 13آدمی و میکروب ها

ـــــ

2

جمع بارم

15

15


 

بارم بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال دوم راهنمایی

 

ردیف

شماره و عنوان فصل

نوبت اول

نوبت دوم

1

فصل  1مواددرحال تغییر

3

25/1

2

فصل 2 نور

3

25/1

3

فصل 3 موج

5/2

1

4

فصل 4 گرما

5/3

25/1

5

فصل 5 ساختارزمین

75/0

25/0

6

فصل 6 موادسازنده ی سنگ کره

25/2

1

7

فصل 7 کاربردسنگهاوکانی ها

ـــــ

75/0

8

فصل 8 هوازدگی

ـــــ

25/1

9

فصل  9 انسان موجودی زنده

ـــــ

25/1

10

فصل 10غذاوسلامتی

ـــــ

75/1

11

فصل 11 گوارش

ـــــ

1

12

فصل 12 خون و ایمنی

ـــــ

1

14

13

فصل 13گردش مواد

ـــــ

1

               فصل 14 تبادل با محیط

ـــــ

1

جمع بارم

15

15


 

 

 

بارم بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی

ردیف

شماره و عنوان فصل

نوبت اول

نوبت دوم

1

فصل  1درون اتم

2

75/0

2

فصل 2 اتم هاوترکیب های شیمیایی

2

1

3

فصل سرگذشت زمین

2

1

4

فصل 4 زمین ساخت ورقه ای

5/1

5/0

5

فصل 5 فراتر ازمین

5/1

5/0

6

فصل 6 کار،توان،انرژی

4

5/1

7

فصل 7 فشار

2

1

8

فصل 8 بارالکتریکی

ـــــ

1

9

فصل9 جریان الکتریکی

ـــــ

5/1

10

فصل 10 انسان وحرکت

ـــــ

5/1

11

فصل 11 هماهنگی و ارتباط

ـــــ

25/1

12

فصل 12 نوجوانی و بلوغ

ـــــ

75/0

14

13

فصل 13 تولید مثل

ـــــ

5/1

               فصل 14 آدمی ومحیط زیست

ـــــ

25/1

جمع بارم

15

15

 

بودجه بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی

ماه

از صفحه ..... تا صفحه.....

فصل

مهر

1 تا 18

1و 2

آبان

19 تا 46

3و4

آذر

47 تا 70

5و 6

دی

71 تا 80

7

برگزاری امتحانات نوبت اول

بهمن

81 تا 100

 8 و9

اسفند

101 تا 119

10 و 11 نا پایان خارپوستان

فروردین

119 تا 131

ادامه 11تا نهان دانگان

اردیبهشت

132 تا 159

ادامه 12 و 13

خرداد

برگزاری امتحانات نوبت دوم

 

بودجه بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال دوم راهنمایی

ماه

از صفحه ..... تا صفحه.....

فصل

مهر

1 تا 20

1

آبان

22 تا 51

2و 3

آذر

52 تا 76

4و 5

دی

77 تا 90

6

برگزاری امتحانات نوبت اول

بهمن

91 تا 108

7و 8

اسفند

110 تا 130

9و 10 تا رژیم غذایی

فروردین

130 تا 144

ادامه 10 و 11

اردیبهشت

145 تا 170

12 و 13 و 14

خرداد

برگزاری امتحانات نوبت دوم

 

بودجه بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی

ماه

از صفحه ..... تا صفحه.....

فصل

مهر

1 تا 24

1و 2

آبان

25 تا 52

3 و 4و 5

آذر

53 تا 76

6

دی

77 تا 85

7

برگزاری امتحانات نوبت اول

بهمن

86 تا 100

8 و 9 تا قطب های اهنربا

اسفند

100 تا 116

ادامه 9 و 10

فروردین

117 تا 133

11و 12

اردیبهشت

134 تا 156

13 و 14

خرداد

برگزاری امتحانات نوبت دوم

                                   دبير:رحيمي


طرح درس روزانه

اداره آموزش و پرورش پارس آباد

ماده درسی: علوم تجربی موضوع درس: ماشین های ساده

(اهرم ها) کلاس: سوم راهنمایی مدت: 75دقیقه       تاريخ:                          

 نام دبیر : رباب رحیمی                           نام آموزشگاه:الزهر

ا

هدف کلی: آشنایی دانش آموزان با ماشین های ساده ازجمله اهرم ها

هدفهای رفتاری: پس از پایان آموزش از دانش آموزان انتظار می رود بتوانند:

1:ماشین ساده را تعریف کند. 2:اهرم را با ذکر یک مثال تعریف کند. 3: انواع اهرم ها را با رسم شکل نام گذاری کند 4: اجزای مختلف یک اهرم را روی شکل نشان دهد.5:انواع اهرم ها را باهم مقایسه کند.6:با انجام آزمایشی چگونگی کاراهرم ها را توضیح دهد.7:مزیت مکانیکی اهرم ها را بدست آورد. 8:درانجام آزمایش ها با افراد گروه مشارکت فعال داشته باشد. 9: علاقه مندی خود را در بحث گروهی نشان دهد.

روش تدریس: روش تلفیقی(بارش مغزی،بحث گروهی،مشاهده،پرسش و پاسخ،روش توضیحی،آزمایش،اندازه گیری)

مدل کلاس و گروه آموزشی: نیم دایره ای یا Uشکل مواد آموزشی تصویر،کتاب،اهرم ،وزنه ، پایه ،رایانه ، CD آموزشی، گچ رنگی،تخته کلاس

 

اجرای تدریس (فرآیند یاددهی-یادگیری و تعامل تجربیات ارتباط و آماده سازی و ایجاد انگیزه)

1:احوالپرسی،حضور و غیاب،بررسی وضعیت روحی و روانی،تغییر فضای فیزیکی کلاس،حدیث.

2:طرح سئوال جهت آماده سازی(مثال: هر وسیله ای که کار ما را آسان کند جه نام دارد؟ ماشین ها به چه روش ها یی به ما کمک می کنند؟ و طرح چند پرسش دیگر3: نشان دادن چند تصویر آماده. 20 دقیقه

ارزشیابی تشخیصی 1 : وسیله ای که کار ما را آسان کند چه نام دارد؟ 2:آیا تمام ماشین ها به طور یکسان به ما کمک می کنند؟ 3: ماشین ها به چه راه هایی به ما کمک می کنند؟4:اهرم را تعریف کند. 5:انواع اهرم را نام ببرد.و...10دقیقه

 فعالیت های معلّم :

 بررسی تکالیف دانش آموزان با امضاء و تاریخ و ثبت نمره، تشویق تکالیف برتر،طرح چند پرسش از درس قبل، کنترل و راهنمایی در هنگام آزمایش ، استفاده ازCD آموزشی بوسیله ی رایانه.

 فعّالیّت های دانش آموز : دادن پاسخ به

پرسش های معلم ،مشاهده تصاویر اهرم ها و بحث وتبادل نظر در مورد آن ها،انجام آزمایش به صورت گروهی ،خواندن متن درس ،رسم انواع اهرم ها ومقایسه ی آن ها،جمع بندی درس توسط دانش آموزان واصلاح آن بوسیله ی دبیر. 25 دقیقه

 

ارزشیابی تکوینی و پایانی 1:اهرم را تعریف کند وچند مثال ذکر کند.2:انواع اهرم ها را بار سم شکل نام گذاری کند. 3: اهرم نوع اول و نوع دوم را باهم مقایسه کند.4:مزیت مکانیکی یک اهرم را بدست آورد.10 دقیقه

فعّالیت های خلاقانه دانش آموز :طراحی نقشه ی مفهومی اهرم ها باذکر مثال 5 دقیقه

 تعیین تکلیف (عمومی-گروهی- انفرادی) چند اهرم راکه در زندگی شما کاربرد دارد شکل آن را را رسم کرده وبازوها راونیروهاوتکیه گاه رادرآن ها مشخص کنید . (انفرادی) 5 دقیقه


گزارش تخلف
بعدی