بودجه بندی سالانه و بارم بندی علوم تجربی راهنمایی


بارم بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی

 

ردیف

شماره و عنوان فصل

نوبت اول

نوبت دوم

1

فصل  1ماده وویژگیهای آن

5/1

25/0

2

فصل 2 اثرگرمابرحجم مواد

5/1

5/0

3

فصل 3 اثر گرمابرحالت مواد

2

75/0

4

فصل 4دسته بندی مواد

3

1

5

فصل 5 انرژی

2

1

6

فصل 6 نیرو

3

25/1

7

فصل 7 حرکت

2

25/1

8

فصل 8 آب در هوا

ـــــ

1

9

فصل  9 آب در خشکی

ـــــ

25/1

10

فصل 10گوناگونی جانداران

ـــــ

25/1

11

فصل 11 جهان جانوران

ـــــ

75/1

12

فصل 12 دنیای گیاهان

ـــــ

2

13

فصل 13آدمی و میکروب ها

ـــــ

2

جمع بارم

15

15


 

بارم بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال دوم راهنمایی

 

ردیف

شماره و عنوان فصل

نوبت اول

نوبت دوم

1

فصل  1مواددرحال تغییر

3

25/1

2

فصل 2 نور

3

25/1

3

فصل 3 موج

5/2

1

4

فصل 4 گرما

5/3

25/1

5

فصل 5 ساختارزمین

75/0

25/0

6

فصل 6 موادسازنده ی سنگ کره

25/2

1

7

فصل 7 کاربردسنگهاوکانی ها

ـــــ

75/0

8

فصل 8 هوازدگی

ـــــ

25/1

9

فصل  9 انسان موجودی زنده

ـــــ

25/1

10

فصل 10غذاوسلامتی

ـــــ

75/1

11

فصل 11 گوارش

ـــــ

1

12

فصل 12 خون و ایمنی

ـــــ

1

14

13

فصل 13گردش مواد

ـــــ

1

               فصل 14 تبادل با محیط

ـــــ

1

جمع بارم

15

15


 

 

 

بارم بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی

ردیف

شماره و عنوان فصل

نوبت اول

نوبت دوم

1

فصل  1درون اتم

2

75/0

2

فصل 2 اتم هاوترکیب های شیمیایی

2

1

3

فصل سرگذشت زمین

2

1

4

فصل 4 زمین ساخت ورقه ای

5/1

5/0

5

فصل 5 فراتر ازمین

5/1

5/0

6

فصل 6 کار،توان،انرژی

4

5/1

7

فصل 7 فشار

2

1

8

فصل 8 بارالکتریکی

ـــــ

1

9

فصل9 جریان الکتریکی

ـــــ

5/1

10

فصل 10 انسان وحرکت

ـــــ

5/1

11

فصل 11 هماهنگی و ارتباط

ـــــ

25/1

12

فصل 12 نوجوانی و بلوغ

ـــــ

75/0

14

13

فصل 13 تولید مثل

ـــــ

5/1

               فصل 14 آدمی ومحیط زیست

ـــــ

25/1

جمع بارم

15

15

 

بودجه بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال اول راهنمایی

ماه

از صفحه ..... تا صفحه.....

فصل

مهر

1 تا 18

1و 2

آبان

19 تا 46

3و4

آذر

47 تا 70

5و 6

دی

71 تا 80

7

برگزاری امتحانات نوبت اول

بهمن

81 تا 100

 8 و9

اسفند

101 تا 119

10 و 11 نا پایان خارپوستان

فروردین

119 تا 131

ادامه 11تا نهان دانگان

اردیبهشت

132 تا 159

ادامه 12 و 13

خرداد

برگزاری امتحانات نوبت دوم

 

بودجه بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال دوم راهنمایی

ماه

از صفحه ..... تا صفحه.....

فصل

مهر

1 تا 20

1

آبان

22 تا 51

2و 3

آذر

52 تا 76

4و 5

دی

77 تا 90

6

برگزاری امتحانات نوبت اول

بهمن

91 تا 108

7و 8

اسفند

110 تا 130

9و 10 تا رژیم غذایی

فروردین

130 تا 144

ادامه 10 و 11

اردیبهشت

145 تا 170

12 و 13 و 14

خرداد

برگزاری امتحانات نوبت دوم

 

بودجه بندی پیشنهادی کتاب علوم تجربی سال سوم راهنمایی

ماه

از صفحه ..... تا صفحه.....

فصل

مهر

1 تا 24

1و 2

آبان

25 تا 52

3 و 4و 5

آذر

53 تا 76

6

دی

77 تا 85

7

برگزاری امتحانات نوبت اول

بهمن

86 تا 100

8 و 9 تا قطب های اهنربا

اسفند

100 تا 116

ادامه 9 و 10

فروردین

117 تا 133

11و 12

اردیبهشت

134 تا 156

13 و 14

خرداد

برگزاری امتحانات نوبت دوم

                                   دبير:رحيمي


نظرات:گزارش تخلف
بعدی